GALIOJA NUO 2020 M. LIEPOS 1 D

UAB „TransferGo Lithuania“

paslaugų sąlygos

Šiose Paslaugų sąlygose (toliau vadinama Sąlygomis) apibrėžtos UAB „TransferGo Lithuania“, įmonės kodas 304871705, buveinė registruota Palangos g. 4, Vilniuje, Lietuvoje (toliau – mes), veiklos sąlygos ir mūsų paslaugų teikimo sąlygos bei tvarka internetinėje svetainėje www.transfergo.com ir TransferGo programėlėje. Jose taip pat nustatytos su šiomis paslaugomis susijusios Kliento ir Bendrovės teisės, pareigos bei atsakomybė.

Šios Sąlygos taikomos visiems teikiant paslaugas atsirandantiems Bendrovės ir Kliento santykiams.

Lietuvos Bankas išdavė mums elektroninių pinigų įstaigos licenciją – autorizacijos kodas: LB000461, licencijos numeris: 36, data: 2018-07-10. Mūsų priežiūrą vykdo Lietuvos Bankas, Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lietuva, telefono Nr. +370 800 50 500. Daugiau informacijos apie Lietuvos Banką rasite čia: https://www.lb.lt/en/. https://www.lb.lt/en/. Mūsų duomenys renkami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Esame įtraukti į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį sąrašą „Lietuvoje licencijuotos elektroninių pinigų įstaigos, turinčios neribotos veiklos licenciją“, kuris skelbiamas oficialioje Lietuvos banko interneto svetainėje. Sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&business_form%5B%5D=32. 

Žodžiai „mes“, „mus“ arba „mūsų“ reiškia UAB „TransferGo Lithuania“. Žodžiai „jūs“ ar „jūsų“ reiškia jus – UAB „TransferGo Lithuania“ klientą.

 1.  APIBRĖŽTYSSiekdami užtikrinti, kad vienodai suprastumėte pagrindines šio dokumento sąvokas, pateikėme jų apibrėžtis:Sąskaita – pervedimams naudojama elektroninių pinigų sąskaita, kurią jūs atidarėte arba ruošiatės atidaryti pas mus.Išrašas – mūsų pateikiamas dokumentas su informacija apie per tam tikrą laiką atliktus pervedimus.Autentiškumo patvirtinimas – procedūra, sudaranti mums galimybę patikrinti jūsų tapatybę arba konkrečios mokėjimo priemonės, įskaitant ir personalizuotų saugumo požymių, naudojimo teisėtumą.Komisinis mokestis – už mūsų paslaugas taikomas mokestis, nurodytas kainyne ir konkrečioje paslaugų teikimo sutartyje.Vartotojas, jūs – jūs, kaip fizinis asmuo, kuris pagal šias Sąlygas veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jūsų verslu, prekyba ar profesine veikla.

  Kliento paskyra – duomenų, sandorių ir paskyros nustatymų rinkinys, sudarantis mūsų sistemoje esančią jūsų paskyrą, kuri suteikia jums galimybę sukurti pervedimo užsakymus, kontroliuoti jūsų operacijas ir bendrauti su mumis.

  Patvarioji laikmena – kokia nors priemonė, kurioje yra saugoma jums asmeniškai skirta informacija jos nepakeičiant.

  Elektroniniai pinigai – elektroninė grynųjų pinigų alternatyva; piniginė vertė, kuri elektroniniu būdu yra saugoma gavus lėšų ir yra naudojama mokėjimo operacijoms atlikti.

  Elektroninė piniginė – skaitmeninė piniginė (dar vadinama elektronine pinigine), leidžianti atlikti elektronines finansines operacijas naudojant skaitmeninę valiutą.

  Lėšos – banknotai ir monetos, čekiai ir pinigai banke arba elektroniniai pinigai.

  Šalys – jūs ir mes.

  Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris pervedimo užsakyme yra nurodytas lėšų gavėju.

  Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris leidžia vykdyti pervedimo užsakymą iš mokėjimo sąskaitos arba, nesant mokėjimo sąskaitos, fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia pervedimo užsakymą.

  Mokėjimo priemonė – personalizuota (-os) priemonė (-ės) ir (arba) procedūros, kurias naudojate, pavyzdžiui, pervedimo užsakymui inicijuoti.

  Pervedimas – mokėtojo ar jo vardu arba gavėjo inicijuotas veiksmas lėšoms įmokėti, pervesti arba išimti.

  Personalizuoti saugumo požymiai – autentiškumo patvirtinimo tikslais naudojami personalizuoti duomenys, kuriuos jums suteikiame mes arba jūs susikuriate, naudodami mūsų suteiktas priemones.

  Paslaugos – paslaugos, mūsų teikiamos pagal šias Sąlygas.

  Griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas – autentiškumo patvirtinimas, kuriam būtini du arba daugiau iš šių elementų:

  1. žinojimas (tai, ką žinote tik jūs);
  2. turėjimas (tai, ką turite tik jūs);
  3. būdingumas (tai, kas būdinga tik jums).

   

  Sąlygos – šios Sąlygos ir, jei yra, jų priedai.

  Pervedimo užsakymas – mokėtojo arba gavėjo mums pateiktas nurodymas vykdyti pervedimą.

  Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kuris aiškiai identifikuoja kitą mokėjimo paslaugos vartotoją – pavyzdžiui, kito asmens IBAN sąskaitos numeris.

  Interneto svetainė – mūsų interneto svetainė adresu: www.transfergo.com.

  Darbo diena – diena, kai teikiame paslaugas. Darbo diena nėra šeštadienis, sekmadienis arba kita Lietuvos Respublikos arba gavėjo ar mokėtojo valstybės teisės aktais nustatyta valstybinė šventė.

 2.  REGISTRACIJA IR SĄSKAITOS ATIDARYMAS
  1. Prieš prisiimant įsipareigojimus pagal šias Sąlygas, suteikiame jums galimybę su jomis susipažinti. Interneto svetainėje sąlygos yra pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis.
  2. Kai Sąlygas perskaitysite, jūsų bus paprašyta savo sutikimą patvirtinti pažymint atitinkamą langelį. Jei to nepadarysite arba praleisite šį žingsnį, negalėsite sėkmingai užbaigti registracijos arba naudotis mūsų paslaugomis.
  3. Prieš atidarant sąskaitą, pirmiausia turite pateikti paraišką ir visus mūsų prašomus dokumentus bei informaciją.
  4. Kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę, prašysime pateikti asmens duomenis ir (arba) dokumentus, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, filmuotą asmenukę, paaiškinti, kokiu tikslu atidaroma sąskaita ir kt. Sutartį sudaryti galėsime tik jums pateikus šią informaciją. Jeigu registruodamiesi naudojote vardą ir pavardę, kuri nesutampa su jūsų pateikto tapatybės dokumento duomenimis, tuomet jūs sutinkate, kad jūsų duomenys būtų automatiškai pakeisti pagal asmens tapatybės dokumentą.
  5. Už tikslios ir teisingos informacijos pateikimą visais atvejais atsakote jūs. Atsakomybė dėl nuostolių, kurie gali kilti pateikus negaliojančius duomenis, taip pat tenka jums.
  6. Jums pateikus visą reikiamą informaciją ir mums patvirtinus jūsų paraišką, bus atidaryta sąskaita ir galėsite pradėti naudotis paslaugomis.
  7. Mes turime teisę atsisakyti jus užregistruoti ir atidaryti sąskaitą nenurodydami priežasčių, tačiau paaiškinimo nepateiksime tik tuo atveju, jei tam turėsime svarbių priežasčių, kurių neprivalome arba negalime atskleisti pagal įstatymus.
  8. Turite teisę atidaryti vieną sąskaitą, išskyrus tuo atveju, jei duodame aiškų pritarimą papildomoms sąskaitoms.
 3.  MŪSŲ PASLAUGOS
  1. Mes teikiame šias paslaugas:
   1. elektroninių pinigų sąskaitos atidarymas, lėšų / pinigų pervedimas, elektroninės bankininkystės paslaugos, elektroninė piniginė;
   2. piniginės perlaidos.
 4.  ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IŠLEIDIMAS IR IŠPIRKIMAS
  1. Gavę iš jūsų lėšų, išleidžiame elektroninius pinigus tokia pačia verte.
  2. Gavę jūsų prašymą, išperkame jūsų elektroninius pinigus lygiaverte pinigine verte.
  3. Jeigu jūsų prašymas skiriasi nuo nuostatų šiose Sąlygose, elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, laikotarpis ir papildomo atlygio sumos bus aptartos atskiroje Šalių sutartyje.
  4. Už elektroninių pinigų išpirkimą papildomą atlygį galime imti tik šiais atvejais:
   1. išpirkti elektroninius pinigus prašysite nepasibaigus šių Sąlygų galiojimo terminui;
   2. šias Sąlygas nutrauksite nepasibaigus jų galiojimo terminui;
   3. išpirkti elektroninius pinigus prašysite praėjus daugiau negu 1 (vieneriems) metams nuo šių Sąlygų galiojimo pabaigos.
  5. Nėra jokių specialių elektroninių pinigų išpirkimo sąlygų, kurios skirtųsi nuo standartinių jūsų sąskaitoje atliekamų pervedimų sąlygų.
  6. Būtent jūs nusprendžiate, kiek elektroninių pinigų pervesti arba išpirkti.
  7. Jei savo elektroninius pinigus prašysite išpirkti nepasibaigus šių Sąlygų terminui, galėsite prašyti išpirkti dalį arba visą jų piniginę vertę.
  8. Prašymą išpirkti elektroninius pinigus galite pateikti suformuodamas pavedimą pervesti lėšas iš jūsų sąskaitos į bet kokią kitą jūsų pasirinktą sąskaitą. Be to, juos iš sąskaitos nuimti galite kitais mūsų taikomais metodais.
  9. Mes turime teisę taikyti elektroninių pinigų išpirkimo apribojimus tuo atveju, jei pervedimo negalima atlikti dėl tam tikrų priežasčių, pvz., mes neatliekame pervedimų į valstybes ir subjektams, kuriems taikomos Europos Sąjungos, JAV Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) ir kitų atitinkamų organizacijų skelbiamos sankcijos. Priežasčių, tarp kurių yra ir gavėjo valstybės teisės aktai bei techninės kliūtys, sąrašas nėra baigtinis.
  10. Negalėdami pinigų grąžinti dėl nuo mūsų valios nepriklausančių priežasčių, iš karto jus informuosime. Jūs mums nurodysite kitą sąskaitą pinigams pervesti arba pateiksite papildomą informaciją, kurios mums reikia grąžinimui užbaigti.
  11. Jei prašymą išpirkti elektroninius pinigus pateiksite pasibaigus šių Sąlygų galiojimo terminui arba nuo jo praėjus ne daugiau negu vieneriems metams, išpirksime visą jų piniginę vertę.
  12. Sąskaitoje laikomi elektroniniai pinigai nėra indėlis. Mes jokiomis aplinkybėmis už sąskaitoje laikomus elektroninius pinigus nemokame jokių palūkanų ir kitų su elektroninių pinigų saugojimo laikotarpiu susijusių išmokų.
 5.  GRIEŽTAS KLIENTO AUTENTIŠKUMO PATVIRTINIMAS
  1. Griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą taikome tuo atveju, kai jūs kaip mokėtojas:
   1. internetu arba kita nuotolinio ryšio priemone prisijungiate prie savo sąskaitos;
   2. inicijuojate elektroninį pervedimą;
   3. nuotolinio ryšio priemone vykdote kokį nors veiksmą, dėl kurio gali kilti sukčiavimo ar kitokio piktnaudžiavimo rizika.
  2. Jei netaikysime griežto kliento autentiškumo patvirtinimo, finansinius nuostolius patirsite tik tuomet, jei veikėte nesąžiningai.
  3. Griežto kliento autentiškumo patvirtinimo duomenys:
   1. prisijungimo vardas (telefono numeris, kurį nurodote registruodamiesi);
   2. jūsų slaptažodis;
   3. specialus kodas, atsiunčiamas į jūsų mobilųjį telefoną prieš prisijungiant prie sąskaitos ir inicijuojant pervedimą. Jei specialaus kodo neįvesite, pervedimas nebus vykdomas.
  4. Po to, kai prisijungsite prie sąskaitos, nieko nedaryti galėsite ne ilgiau kaip 5 minutes. Po 5 minučių seansas baigsis ir jūsų bus prašoma užsiregistruoti dar kartą.
  5. Jei tris kartus neteisingai įvesite autentiškumo patvirtinimo duomenis, turėsime teisę tuos duomenis blokuoti. Prieš tai būsite įspėti. Jei taip atsitiks, turėsite kreiptis dėl naujų autentiškumo patvirtinimo duomenų.
 6.  PERVEDIMO UŽSAKYMAMS BŪTINA INFORMACIJA
  1. Kad galėtume tinkamai inicijuoti ir įvykdyti pervedimo užsakymą, jūsų bus paprašyta pateikti unikalų identifikatorių.
  2. Pervedimo užsakymas yra laikomas įvykdytu tinkamai, jei jis atliktas pagal unikalų identifikatorių.
  3. Mes turime teisę patikrinti, ar unikalaus identifikatorius sutampa. Jei jis nesutampa, galime atsisakyti atlikti pervedimą ir apie tai pranešti jums kaip mokėtojui.
  4. Galime jūsų paprašyti ir papildomos informacijos (pvz., nurodyti sumą ir valiutą, gavėjo vardą, pavardę ir kt.) pervedimo užsakymui atlikti.
  5. Mes taip pat pateiksime jums apskaičiuotą sumą, kurią gaus Gavėjas (toliau – Išmokama suma) atlikus valiutos konvertavimą ir išskaičiavus Operacijos mokestį.
  6. Faktinė suma, kurią gauna Gavėjas, gali skirtis nuo Išmokamos sumos dėl papildomų bankų ar kitų paslaugų teikėjų taikomų mokesčių. Žr. 14 skirsnį: „Kiti mokesčiai, rinkliavos ir palūkanos“.
  7. Jums tenka išskirtinė atsakomybė už visų pervedimo duomenų tikslumą prieš juos pateikiant.
 7.  SUTIKIMO INICIJUOTI PERVEDIMO UŽSAKYMĄ ARBA VYKDYTI PERVEDIMĄ DAVIMAS IR ATŠAUKIMAS
  1. Pervedimas laikomas autorizuotu tik tada, jei jūs kaip mokėtojas iš anksto davėte savo sutikimą jam vykdyti.
  2. Sutikimą galite duoti mūsų suteiktomis autentiškumo patvirtinimo priemonėmis (pvz., slaptažodžiais, kodais ir kt.).
  3. Rašytinis sutikimas turi būti tinkamai pasirašytas.
  4. Sutikimą galite duoti ir kita konkrečioms paslaugoms būtina ir (arba) papildomose šalių sutartyse nurodyta forma.
  5. Savo sutikimą vykdyti pervedimą galite atšaukti bet kuriuo metu prieš mums jį gaunant. Mes galime neturėti galimybės atšaukti jau įvykdyto pervedimo. Taip pat galite atšaukti sutikimą atlikti kelis pervedimus ir tokiu atveju visi būsimi pervedimai bus laikomi neautorizuotais.
  6. Kai pervedimas inicijuojamas gavėjo ar per jį, mokėtojas pervedimo negali atšaukti po to, kai jau yra davęs sutikimą jį atlikti gavėjui.
  7. Jei šalys iš anksto susitaria dėl konkrečios pervedimo užsakymo vykdymo dienos, pervedimo užsakymą galite atšaukti ne vėliau kaip dieną iki sutartos datos – iki darbo dienos pabaigos.
  8. Šiems terminams pasibaigus, pervedimo užsakymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, jei šalys, o kai kuriais atvejais – gavėjas, su tuo sutinka.
 8.  PERVEDIMO UŽSAKYMO GAVIMAS, ATSISAKYMAS JĮ VYKDYTI IR KITI REIKALAVIMAI PERVEDIMO UŽSAKYMUI
  1. Jei jūsų sąskaitoje yra pakankamai lėšų, jūsų pervedimo užsakymus tvarkysime nedelsdami. Jei lėšų nepakanka, pervedimo užsakymas nebus vykdomas.
  2. Pervedimo užsakymą laikome gautu tuo metu, kai jį gauname. Jei tai nedarbo diena, laikoma, kad jis gautas artimiausią darbo dieną.
  3. Lėšos nuo jūsų sąskaitos nebus nurašomos tol, kol negausime pervedimo užsakymo.
  4. Darbo dieną, tačiau ne darbo valandomis gautas pervedimo užsakymas yra laikomas gautu kitą darbo dieną.
  5. Jei susitarsime pervedimo užsakymą vykdyti konkrečią dieną, ta diena bus laikoma gavimo laiku. Jei sutarta diena nėra mūsų darbo diena, bus laikoma, kad užsakymas gautas sekančią darbo dieną.
  6. Mūsų vidaus sistemoje pervedimo užsakymai yra vykdomi nedelsiant (per kelias minutes, nebent pervedimas būtų sustabdytas teisės aktų ir šių Sąlygų nustatytais atvejais) neatsižvelgiant į darbo valandas.
  7. Jei atsisakysime vykdyti jūsų pervedimo užsakymą, jums paaiškinsime, kodėl ir ką būtina padaryti klaidoms, dėl kurių nebuvo galima įvykdyti pervedimo, ištaisyti. Paaiškinimas nebus pateiktas tais atvejais, kai tai neįmanoma arba prieštarauja įstatymams.
  8. Mes turime teisę atsisakyti vykdyti arba priimti jūsų pervedimo užsakymą, jei jūsų teisė disponuoti lėšomis yra apribota įstatymų arba jei pervedimai yra laikinai sustabdyti remiantis teisės aktais, išskyrus 9 dalyje nurodytais atvejais.
  9. Jei įstatymuose nustatyta, kad priverstinis išieškojimas netaikomas tam tikrai jūsų sąskaitoje esančiai lėšų sumai, mes užtikrinsime, kad tomis lėšomis galėtumėte naudotis.
 9.  PERVEDIMO VYKDYMAS
  1. Jei pateiksite užsakymą tam tikrą sumą eurais pervesti Europos Sąjungoje, mes užtikrinsime, kad atitinkama suma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą būtų įskaityta iki sekančios darbo dienos pabaigos, jei nebus nustatyta kitaip.
  2. Jei užsakymą dėl pervedimo eurais Lietuvos Respublikoje pateiksite iki 12 val., užtikrinsime, kad atitinkama suma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą būtų įskaityta tą pačią darbo dieną. Atitinkamos sumos pervedimo užsakymas, pateiktas po 12 val., į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą bus įskaitytas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
  3. Jei Šalys susitars pervedimą atlikti tam tikrą dieną, užtikrinsime, kad pinigai į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą būtų įskaityti tą pačią dieną arba (jei tai – nedarbo diena) – kitą darbo dieną.
  4. Jei pervedimus Europos Sąjungoje atliekate ne eurais, pasistengsime užtikrinti, kad pervedama suma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą būtų įskaityta iki kitos darbo dienos pabaigos, tačiau ne vėliau kaip per keturias darbo dienas nuo jūsų pervedimo užsakymo gavimo.
 10.  MOKĖJIMO IŠLAIDŲ LIMITAI
  1. Pervedamų sumų limitai nustatyti konkrečiose Šalių pasirašytose sutartyse.
 11.  JŪSŲ SĄSKAITOS IR (ARBA) MOKĖJIMO PRIEMONĖS BLOKAVIMAS
  1. Pervedimus iš jūsų sąskaitos užblokuoti arba neleisti naudotis mokėjimo priemone galime šiais atvejais:
   1. įtardami, kad jūsų sąskaitoje esančios lėšos gali būti naudojamos nusikaltimams daryti arba yra įgytos darant nusikaltimus;
   2. nevykdote savo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas;
   3. privalome tai padaryti pagal įstatymus ir teisės aktus;
   4. manydami, kad tai būtina arba patartina jūsų sąskaitai apsaugoti.
  2. Pervedimai:
   1. atliekami pažeidžiant šias Sąlygas arba jūsų sąskaitos saugumo reikalavimus;
   2. yra įtartini, neteisėti arba nesąžiningi; arba
   3. atliekami, jei esate nemokus arba bankrutavęs, arba galite greitai tapti nemokiu arba bankrutuoti.
  3. Prieš užblokuodami arba sustabdydami naudojimąsi sąskaitą, stengsimės jus informuoti, o nesant tokios galimybės, pranešime nedelsiant po to. Visais atvejais, jei tai nedraudžiama pagal įstatymus arba teisės aktus ir nepakenks saugumui, stengsimės paaiškinti, kodėl ėmėmės šių priemonių.
 12.  JUMS TEIKIAMA INFORMACIJA APIE MOKĖJIMUS
  1. Prieš įvykdydami pervedimo užsakymą, turime jus informuoti apie galimą ilgiausią pervedimo užsakymo įvykdymo terminą, jūsų mokėtinus komisinius mokesčius ir tai, kaip komisiniai mokesčiai išskaidomi. Ši informacija pasiekiama jūsų sąskaitoje.
  2. Pateiksime jums šiuos įvykdytų pervedimų duomenis:
   1. informaciją, pagal kurią galėsite nustatyti kiekvieną pervedimą ir gavėjo duomenis;
   2. pervedimo sumą nurodyme nustatyta valiuta;
   3. komisinius mokesčius už kiekvieną pervedimą ir kaip jie išskaidyti;
   4. valiutos keitimo kursą, jei taikoma, ir pervedimo sumą pritaikius keitimo kursą;
   5. lėšų nurašymo nuo sąskaitos datą arba datą, kai gavome jūsų pervedimo užsakymą;
   6. kitą informaciją, kurią pateiksime pagal taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
  3. Šie duomenys pateikiami jums asmeniškai per jūsų kliento paskyrą.
  4. Taip pat privalome elektroniniu paštu arba trumpąja SMS žinute (saugiausiu ir tuo metu tinkamiausiu būdu) jums pranešti apie įtariamus arba faktiškai padarytus kitų asmenų sukčiavimo veiksmus ir apie jūsų sąskaitai kylančias grėsmes.
 13.  KAINOS, KOMISINIAI MOKESČIAI IR VALIUTOS KEITIMAS
  1. Šiame kainyne ir Sąlygose nurodyti mokesčiai, kuriuos taikome už savo įprastines paslaugas. Už nestandartines paslaugas gali būti taikomi Sąlygose arba kainyne nenurodyti mokesčiai, tačiau apie juos visada būsite informuojami iš anksto.
  2. Mokesčiai už paslaugas (jei nenurodyta kitaip) pateikti eurais be PVM.
  3. Jei būtina taikyti PVM ar kurį nors kitą mokestį, jis bus pridėtas prie mokėtinos sumos.
  4. Už mūsų teikiamas paslaugas turite mokėti komisinį mokestį.
  5. Mokėtini mokesčiai nuskaitomi nuo jūsų sąskaitos likučio.
  6. Jei jūsų sąskaitos likučio pervedimui ir komisiniam mokesčiui nepakanka, turime teisę atsisakyti vykdyti pervedimą.
  7. Valiutos keitimo kursus jums nurodysime prieš pradėdami pervedimą.
  8. Valiutos keitimas priklauso nuo mūsų valiutos keitimo kurso konvertavimo metu. Ši informacija nuolat atnaujinama ir skelbiama mūsų interneto svetainėje. Kai sukuriate pervedimą su rodomu kursu, jums taikoma 5 % keitimo kurso riba. Pasiliekame teisę atšaukti pervedimą ir grąžinti jūsų lėšas į sąskaitą, iš kurios jos buvo gautos, jei užsienio valiutos keitimo kursas pasikeičia 5 % ar daugiau per tą laiką, kai užtikriname savo keitimo kursą.
  9. Mes nesame valiutų prekybos paslaugų teikėjas, todėl neturėtumėte naudotis mūsų Paslaugomis jokiai valiutų prekybai. Jei nustatysime, kad šioms reikmėms naudojate mūsų paslaugas ir pažeidėte šias Sąlygas, mes pasiliekame teisę neprisiimdami atsakomybės atšaukti jūsų pervedimus ir laikinai sustabdyti prieigą prie jūsų sąskaitos arba ją uždaryti be įspėjimo ir bet kuriuo metu.
  10. Šalys susitaria, kad pasikeitęs bazinis valiutos keitimo kursas bus taikomas iš karto. Jus informuosime šiose Sąlygose nustatyta tvarka.
  11. Jūsų sąskaitos komisinių mokesčių ataskaitą nemokamai pateiksime kiekvienų kalendorinių metų pradžioje. Jei šios Sąlygos bus nutrauktos, visų komisinių mokesčių ataskaita bus pateikta nuo kalendorinių metų pradžios iki šių Sąlygų nutraukimo dienos.
 14.  KITI MOKESČIAI, RINKLIAVOS IR PALŪKANOS
  1. Jeigu dėl jūsų pateiktos operacijos „TransferGo“ tampa atsakinga už mokesčius ar rinkliavas, kaip kad už pinigų grąžinimą ar kitus mokesčius, jūs sutinkate kompensuoti mums visus tokius mokesčius.
  2. Kad gautume mokėjimą iš jūsų, jūs suteikiate mums teisę pasiekti, reikalauti sumokėti ar nurašyti lėšas nuo bet kurios iš jūsų Mokėjimo priemonių.
  3. Pavyzdžiui, jei pateiktai jūsų operacijai atlikti jūsų banko sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, mes galime nurašyti nuo jūsų banko sąskaitos arba taikyti mokestį jūsų kredito kortelei vėliau.
  4. „TransferGo“ neatsako už jokias rinkliavas, kurias Gavėjo bankas taiko už lėšų gavimą į Gavėjo banko sąskaitą.
  5. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie rinkliavas, kurias gali taikyti sandoriui Gavėjo bankas, turėtumėte tiesiogiai su juo susisiekti.
  6. „TransferGo“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius mokesčius ar rinkliavas, kuriuos gali tekti jums sumokėti naudojantis tam tikra Mokėjimo priemone operacijai finansuoti. Tai gali būti tarp kitko neteisėti overdrafto mokesčiai, kuriuos nustato bankai, jeigu jūsų banko sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, arba „grynųjų pinigų avanso“ mokesčiai ir papildomos palūkanos, kurias gali nustatyti kredito kortelių teikėjai, jei jie laiko naudojimąsi Paslauga grynųjų pinigų operacija, o ne pirkimo operacija.
  7. Jūs neturite teisės į jokias palūkanas už laikotarpį, per kurį pervestinos lėšos yra Banke arba laukia pervedimo, arba yra pervedamos, ar už bet kurį kitą laikotarpį. „TransferGo“ bet kuriuo metu ir savo nuožiūra gali apriboti pervedamą sumą vienos operacijos metu arba bendrą pervedamą sumą.
  8. Kai kuriais atvejais gali būti taikomi banko tarpininko mokesčiai. Tokiais atvejais „TransferGo“ gali atsisakyti padengti mokesčius. „TransferGo“ nepadengia Gavėjo banko nustatytų mokesčių.
  9. TransferGo gali taikyti papildomus mokesčius pervedimams verslo kortele, siekiant padengti papildomas išlaidas dėl kortelės išdavėjo taikomų mokesčių ir kortelės sistemų naudojimo atliekant tokius pervedimus.
 15.  ŠALIŲ BENDRAVIMAS
  1. Visi pranešimai, informacija apie mūsų kainų ir paslaugų pasikeitimus bei kita svarbi informacija, kuria keičiasi šalys, pateikiami lietuvių, anglų arba kita su jumis konkrečiai suderinta kalba.
  2. Galime palaikyti ryšius šiais būdais:
   1. per jūsų kliento paskyrą;
   2. elektroniniu paštu;
   3. telefonu;
   4. viešais pranešimais mūsų interneto svetainėje.
  3. Šalių ryšiai paprastai vyksta per jūsų kliento paskyrą ir elektroniniu paštu. Šiomis priemonėmis jums išsiųsta informacija bus laikoma tinkamai pateikta ir galiojančia.
  4. Elektroniniai laiškai gali būti siunčiami mūsų interneto svetainėje nurodytais adresais ir užsiregistruojant jūsų naudojamais elektroninio pašto adresais.
  5. Tais atvejais, kai kreipsitės į mus telefonu, jūsų tapatybę nustatysime pagal jūsų duomenis. Skambinti galima mūsų interneto svetainėje nurodytu laiku.
  6. Šias Sąlygas ir su jomis susijusią informaciją taip pat galite gauti popieriniu formatu arba bet kokioje kitoje patvarioje laikmenoje, kurią jums galime pateikti.
  7. Norėdami su mumis susisiekti dėl klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, paskambinkite mums telefonu +370 5 2140 450 (pastaba: bus taikomi ryšių tinklo mokesčiai) arba susisiekite naudodamiesi programėlės pagalbos funkcija, arba elektroniniu paštu [email protected].
 16.  MOKESČIŲ, ŠIŲ SĄLYGŲ IR PASLAUGŲ SĄLYGŲ KEITIMAS
  1. Komisiniai mokesčiai, Sąlygos ir paslaugų sąlygos gali būti mūsų keičiami. Atnaujintas Sąlygas jums pateiksime asmeniškai per jūsų kliento paskyrą ir taip pat informuosime jus (elektroniniu paštu arba trumpąja SMS žinute) bent prieš 60 kalendorinių dienų iki pakeitimo. Pakeitimams galite pritarti arba juos atmesti. Jei su pakeitimais nesutinkate, turite mus informuoti raštu arba elektroninio pašto adresu [email protected].
  2. Jei pranešimo apie nesutikimą negausime per 60 kalendorinių dienų, naujosios Sąlygos taps jums privalomos.
  3. Jei su naujomis Sąlygomis nesutinkate, turite teisę po pranešimo apie pakeitimus ir prieš jiems įsigaliojant nedelsiant Sąlygas nutraukti be jokių mokesčių. Tokiu atveju vis tiek turite įvykdyti iki Sąlygų nutraukimo susidariusius įsipareigojimus.
 17.  APSAUGOS IR TAISOMOSIOS PRIEMONĖS
  1. Už įrenginių, kuriais naudojatės jungdamiesi prie sąskaitos, saugumą atsakote jūs patys. Nepalikite jų be priežiūros ir pasiekiamų kitiems asmenims.
  2. Sužinoję apie mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą pasisavinimą arba nesąžiningą panaudojimą, turite nedelsdami mums (arba kitam mūsų paskirtam subjektui) pranešti per savo kliento paskyrą ir tuo pačiu metu atsiųsti mums elektroninį laišką iš elektroninio pašto, kuriuo užsiregistravote mūsų sistemoje) arba paskambinti telefonu. Imsimės papildomų veiksmų, kad įsitikintume, jog tai – jūs.
  3. Pastebėję savo sąskaitoje įtartiną veiklą arba manydami, kad prie jos galėjo prisijungti tretieji asmenys, turite:
   1. nedelsiant mums pranešti ir paprašyti mūsų užblokuoti jūsų kliento sąskaitą bei
   2. pasikeisti savo slaptažodį.
  4. Už jūsų paskyros naudojimą netinkamai (pvz. sukčiavimui, nusikaltimams, terorizmui ar kitiems pažeidimams daryti), jums numatyta teisinė atsakomybė.
 18.  KAS BŪNA SU NEAUTORIZUOTAIS MOKĖJIMAIS
  1. Jei manote, kad atliktas pervedimas buvo neteisėtas arba įvykdytas neteisingai, turite mums apie tai pagal įstatymą, reglamentuojantį mokėjimo paslaugų teikėjų veiklą ir atsakomybę, pranešti. To nepadarydami patvirtinate, kad pritariate pervedimui.
  2. Jei apie mokėjimo priemonės praradimą, vagystę arba neteisėtą panaudojimą mums pranešite 17.2 dalyje nurodyta tvarka, dėl netinkamo naudojimosi prarasta, pavogta arba netesėtai pasisavinta mokėjimo priemone nepatirsite jokių finansinių pasekmių (išskyrus tais atvejais, kai veikėte nesąžiningai).
  3. Sužinoję, kad pervedimo neautorizavote, to pervedimo sumą jums grąžinsime ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos ir, jei taikoma, atkursime jūsų sąskaitos likutį (jei neįtarsime sukčiavimo). Įtardami sukčiavimą, informuosime Lietuvos Banką.
  4. Jums teks sumokėti iki 50 (penkiasdešimties) eurų nuostolių, patirtų dėl:
   1. prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės panaudojimo;
   2. neteisėto mokėjimo priemonės pasisavinimo.
  5. Jums nereikės padengti jokių nuostolių, jei:
   1. iki pervedimo įvykdymo neturėjote galimybės pastebėti, kad telefonas prarastas, pavogtas arba pasisavintas (išskyrus tuo atveju, jei veikiate nesąžiningai); arba
   2. neautorizuotas pervedimas įvykdytas dėl mūsų kaltės.
  6. Jums teks padengti visus nuostolius, patirtus jums veikiant nesąžiningai, sąmoningai arba dėl aplaidumo nevykdant įsipareigojimų dėl savo saugumo (žr. 16 dalį). Įtardami sukčiavimą, informuosime Lietuvos Banką.
  7. Jei nereikalausime griežto kliento autentiškumo patvirtinimo, neautorizuotų pervedimų sukeltus nuostolius jums teks padengti tik tuo atveju, jei veikėte nesąžiningai.
 19.  MŪSŲ ATSAKOMYBĖ UŽ TINKAMAI ĮVYKDYTUS PERVEDIMUS
  1. Kai pervedimą įvykdome pagal pervedimo užsakyme jūsų nurodytą unikalų identifikatorių, gavėjo duomenys yra laikomi teisingais. Mes turime teisę, tačiau neprivalome patikrinti, ar pervedimo užsakyme pateiktas unikalus identifikatorius atitinka sąskaitos turėtojo vardą ir pavardę. Nustatę aiškų neatitikimą, galime atsisakyti vykdyti pervedimą.
  2. Jei jūsų teisingai inicijuotas pervedimo užsakymas įvykdomas neteisingai (arba visai neįvykdomas), (jūsų prašymu) mes nedelsdami pabandysime atsekti pervedimą ir nemokamai jums pranešime apie paieškos rezultatus. Jei pervedimo užsakymą įvykdome pagal jūsų pateiktus neteisingus duomenis, nesame atsakingi už neteisingą arba neįvykdytą pervedimą. Dėsime pastangas neteisingų pervedimų lėšoms sugrąžinti, o jei negalėsime, suteiksime jums visą svarbią turimą informaciją (raštu arba bet kurioje kitoje patvarioje laikmenoje), kad galėtumėte pareikšti pretenziją lėšoms susigrąžinti.
  3. Jei klaidą padarysime mes ir būsime atsakingi už neteisingą arba neįvykdytą pervedimą, nepagrįstai nedelsdami grąžinsime jums lėšas ir, jei taikoma, atkursime sąskaitos, nuo kurios jos buvo nuskaitytos, likutį.
  4. Taip pat atlyginsime jums bet kokius mokesčius, patirtus dėl mūsų klaidos neteisingai atlikus pervedimus arba jų neįvykdžius.
  5. Mes neatsakome už netiesioginius dėl neteisingo arba neįvykdyto pervedimo jūsų patirtus nuostolius. Mes atsakome tik už tiesioginius nuostolius.
  6. Jei, naudodamiesi mūsų paslaugomis, trečiosioms šalims apmokate už jų prekes ir paslaugas, tai darote savo rizika. Mes nekontroliuojame tokių prekių ir paslaugų kokybės, saugumo, teisėtumo ar pristatymo.
  7. Mūsų atsakomybės apribojimai nebus taikomi, jei tai draudžia įstatymai.
 20.  GAVĖJO INICIJUOTŲ PERVEDIMŲ GRĄŽINIMAS
  1. Jūs galite atgauti visą gavėjo arba per gavėją inicijuotų įvykdytų pervedimų sumą, jei:
   1. autorizuojant pervedimą nebuvo nurodyta tiksli jos suma; ir
   2. pervedimo suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjote tikėtis.

   Paprašysime jūsų pateikti informaciją apie šias sąlygas.

  2. Grąžinti lėšas galite pareikalauti per 8 savaites nuo lėšų nurašymo dienos.
  3. 19.3 Visą sumą grąžinsime per 10 darbo dienų arba paaiškinsime, kodėl lėšos nebus grąžinamos ir nurodysime tvarką mūsų sprendimui dėl atsisakymo apskųsti.
 21.  KLAIDOS
  1. Pastebėję, kad į jūsų sąskaitą įskaitytos jums nepriklausančios lėšos, privalote nedelsdami mus informuoti.
  2. Kokią nors sumą neteisingai įskaičius į jūsų sąskaitą, ją galime nuskaityti be atskiro jūsų sutikimo. Jeigu jūsų sąskaitoje nėra pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms lėšoms nurašyti, jas turite grąžinti per 3 darbo dienas nuo mūsų pareikalavimo. Jeigu atsisakysite bendradarbiauti ir grąžinti lėšas, TransferGo privalės imtis teisinių veiksmų.
 22.  DRAUDŽIAMA VEIKLA
  1. Jums naudojantis mūsų paslaugomis, jums draudžiama (įskaitant, bet neapsiribojant):
   1. nesilaikyti šių Sąlygų, jų pakeitimų ir teisės aktų;
   2. atsisakyti pateikti informaciją arba atlikti veiksmus, kurių pagrįstai prašome;
   3. vykdyti arba priimti neteisėtai įgytų lėšų, apie kurias jūs žinote arba turėtumėte žinoti, pervedimus;
   4. naudojantis mūsų paslaugomis sukelti nuostolių, užtraukti atsakomybę arba sukelti kitokių neigiamų teisinių pasekmių arba žalos mūsų dalykinei reputacijai;
   5. platinti kompiuterinius virusus ir imtis kitų veiksmų, kurie galėtų sutrikdyti mūsų sistemos darbą, pakenkti arba sunaikinti informaciją bei padaryti bet kokios kitos žalos mūsų sistemai, įrangai arba informacijai;
   6. atskleisti savo kliento paskyros slaptažodžius ir kitas personalizuotas saugumo priemones kam nors kitam.
  2. Pažeidę arba nesilaikydami šių sąlygų, įskaitant (bet neapsiribojant) nurodytas pirmiau, turėsite atlyginti visus mūsų patirtus tiesioginius nuostolius, baudas ir kitas pinigines sankcijas.
 23. JŪSŲ PINIGŲ APSAUGA

  Bendradarbiaujame su reguliuojamomis kredito įstaigomis, kurios klientų lėšas laiko atskirai nuo mūsų lėšų pagal galiojančius teisės aktus. Tai vadinama apsauga. Kadangi jūsų lėšos yra saugomos atskirai, jei mes taptume nemokūs, apmokėjus bet kokias su nemokumu susijusias išlaidas, jums (ir visiems kitiems mūsų klientams) būtų išmokėta iš reguliuojamoje kredito įstaigoje esančių saugojimo sąskaitų. Šį procesą vykdytų nemokumo specialistas, o ne mes. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes prižiūrime jūsų pinigus, apsilankykite: https://support.transfergo.com/hc/lt/articles/17126515028628
 24.  KONFIDENCIALUMAS
  1. Visos sutartys, kurias su mumis sudarote, bei visa informacija ir duomenys, kuriais Šalys keičiasi, yra konfidencialūs. Jie bus naudojami tik šių Sąlygų tikslais ir tik tiems tikslams būtina apimtimi.
  2. Jei konfidencialios informacijos reikalauja priežiūros ir (arba) teisėsaugos institucija, jos atskleidimas nebus laikomas pirmiau nustatytų sąlygų pažeidimu.
 25.  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  1. Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi privatumo politika, kurią galite rasti mūsų interneto svetainėje. Prašome ją perskaityti prieš sutinkant su mūsų sąlygomis. Jūsų bus prašoma duoti atskirą sutikimą dėl mūsų privatumo politikos.
 26.  TERMINAS IR NUTRAUKIMAS
  1. Šios Sąlygos gali būti nutrauktos tarpusavio susitarimu.
  2. Šias Sąlygas galite nutraukti bet kuriuo metu, pranešdamas mums (raštu arba kita patvaria laikmena) bent prieš 30 (trisdešimčiai) dienų.
  3. Šias Sąlygas galite nutraukti nemokamai, jeigu sąskaitoje nulis arba teigiamas likutis.
  4. Mes šias Sąlygas galime nutraukti raštu arba bet kuria kita patvaria laikmena pranešdami jums prieš 60 dienų.
  5. Šias Sąlygas taip pat galime nutraukti (pranešdami prieš 60 dienų), jei 12 mėnesių arba daugiau neatlikote jokių pervedimų. Prieš tai padarydami, su jumis susisieksime, kad išaiškintume jūsų poreikį turėti pas mus atidarytą sąskaitą. Šioje procedūroje vadovausimės Lietuvos Banko priežiūros departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 241-229.
  6. Šias Sąlygas galime nutraukti nedelsiant, jei pagrįstai įtariame arba nustatome, kad jūs:
   1. pažeidžiate taikomus įstatymus arba taisykles;
   2. mums pateikėte neteisingą arba klaidinančią informaciją arba dokumentus ir (arba) tokių dokumentų ir informacijos neatnaujinote;
   3. paslaugomis naudojatės atlikdami arba gaudami pervedimus už šiose Sąlygose uždraustą veiklą; arba
   4. kitu būdu naudojatės paslaugomis piktavališkais, neteisėtais arba nemoraliais tikslais,
   5. elgėtės piktavališkai ar grasinote mūsų darbuotojams.
  7. Šių Sąlygų galiojimui pasibaigus, atsiųsime jums visų per šių Sąlygų taikymo laikotarpį atliktų pervedimų suvestinę už 36 (trisdešimt šešis) mėnesius iki pabaigos datos.
  8. Visi iki šių Sąlygų pabaigos kylantys įsipareigojimai bus tinkamai vykdomi.
 27.  TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS
  1. Šios Sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  2. Šalių ginčai turėtų būti sprendžiami derybomis.
  3. Jei jų neįmanoma išspręsti tokiu būdu, galite nemokamai pateikti mums pretenziją paštu arba elektroniniu paštu. Prašysime nurodyti savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, tokius kaip telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, detalią informaciją apie pretenziją, bet kokias pretenziją pagrindžiančias dokumentų kopijas ir kaip mes galėtume tai ištaisyti. Norėdami pateikti pretenziją elektroniniu paštu, siųskite ją [email protected].
  4. Gavę jūsų pretenziją, patvirtinsime, kad ją gavome, ir nurodysime terminą, per kurį pateiksime atsakymą. Terminas gali būti skirtingas, atsižvengiant į pretenzijos sudėtingumą, tačiau dėsime visas pastangas kuo greičia, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų jums atsakyti. Manydami, kad per šį terminą negalėsime pateikti atsakymo, jums pranešime, kada būtų galima jo tikėtis – tai bus ne vėliau kaip per 35 darbo dienas.
  5. Taip pat turite teisę dėl ginčo su mumis sprendimo kreiptis į Lietuvos Banką. Kreiptis galite per šiuos terminus ir šia tvarka:
   1. prieš kreipdamiesi į Lietuvos Banką, turite kreiptis į mus pirmiau aprašyta tvarka; ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo dienos, kai sužinojote, kad jūsų teisės galėjo būti pažeistos;
   2. jei mūsų atsakymas jūsų netenkina arba atsakymo negaunate per 15 arba 35 dienas, į Lietuvos Banką galite kreiptis per 1 metus nuo kreipimosi į mus. Šiam terminus pasibaigus, prarandate teisę dėl ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos Banką;
   3. dėl ginčo su mumis į Lietuvos Banką galite kreiptis:
    • naudodamiesi elektronine ginčų sprendimo priemone „Elektroniniai valdžios vartai“;
    • pateikdami Lietuvos Banko interneto svetainėje pasiekiamą Vartotojo pareiškimo formą ir išsiųsdami ją Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai adresu Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu [email protected];
    • užpildydami laisvos formos pareiškimą ir išsiųsdamas jį Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai adresu Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu [email protected].
   4. Daugiau informacijos apie ginčų sprendimo tvarką rasite Lietuvos Banko interneto svetainėje: https://www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider.
   5. Manydami, kad pažeidėme finansų rinką reguliuojančius teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Lietuvos Bankui.
   6. Skundą Lietuvos Bankui galite pateikti:
    • raštu; Totorių g. 4, LT-01121, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuvos Respublika;
    • elektroniniu paštu: [email protected] arba [email protected];
    • faksu: (85) 268 0038;
    • užpildydami elektroninę nuorodą specialioje Lietuvos Banko interneto svetainės skiltyje;
    • kitomis Lietuvos Banko nustatytomis priemonėmis.
 28.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šios Sąlygos įsigalios, kai patvirtinsime jūsų parašką ir jus užregistruosime. Jei atskiroje sutartyje su jumis nesusitarsime kitaip, Sąlygos galios neterminuotai.
  2. Šių Sąlygų nemokamai galite atsisakyti per 14 dienų nuo jų patvirtinimo. Tai galite padaryti raštu arba per savo kliento paskyrą.
  3. Nei viena šalis nėra atsakinga už ekonominius nuostolius, kokios nors šių Sąlygų dalies pavėluotą vykdymą arba nevykdymą tokia apimtimi, kokia nuostolius, vėlavimą arba nevykdymą lėmė gaisras, potvynis, sprogimas, nelaimingas atsitikimas, karas, streikas, embargas, vyriausybės reikalavimas, civilinė arba karinė valdžia, stichinė nelaimė, pilietiniai neramumai, viešo interneto nepasiekiamumas, internetinis įsilaužimas arba paskirstytos paslaugos trikdymo (DDos) atakos, galimybės gauti medžiagų arba darbo jėgos nebuvimas, esminių sutarčių su trečiosiomis šalimis nutraukimas, nuo šalies valios nepriklausantys kitos šalies veiksmai ar kitos priežastys. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei tris mėnesius, bet kuri šalis turi teisę raštišku pranešimu šias Sąlygas nedelsiant nutraukti.
  4. Mes neatsakome už šiose Sąlygose nustatytų įsipareigojimų nevykdymą dėl vyriausybių paskelbtos ekstremalios padėties ir (arba) karantino.